Документи

Статут на БЗМ

Преземи

Избор на Надзорен одбор

Преземи

Избор на Комисија за наградата Климентова повелба за животно дело

Преземи

Избор на Комисија за наградата Библиотека на годината

Преземи

Избор на Комисија за 23 натпревар Млади библиотекари

Преземи

Избор на Издавачки совет и Редакциски совет

Преземи

Избор на Извршен одбор

Преземи

Избор на домаќин за 23 натпревар Млади библиотекари

Преземи

Правилник за организирање и спроведување на Републичкиот натпревар Млади библиотекари

Преземи