Изданија на БЗМ

Библиотекарска искра : списание на Друштвото на библиотекарите

Вид граѓа – списание ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотечен центар при Народната библиотека, 1955-2000

Јазик – македонски

ISSN – 0350-7580

COBISS.MK-ID – 1061642

Библиотекарство : списание на Библиотекарското друштво на Македонија

Вид граѓа – списание ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 2001-

Јазик – македонски

ISSN – 1409-9357

COBISS.MK-ID – 49343242

Азбучен регистер на ДК систем

Вид граѓа – книга

Издавање и производство – Скопје : Друштво на библиотекарите на НРМ, 1959

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 76918794

Библиотеките во Скопје

Автор: Петар Н. Петровски

Вид граѓа – стручна мон. ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Друштво на библиотекарите на НРМ, 1961

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 7855681

Обработка на книги и периодика
Автор: Зорица Петровска

Обработка на книги и периодика

Автор: Зорица Петровска

Вид граѓа – стручна мон. ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Друштво на библиотеките на НРМ, 1961

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 76758538

Слободен пристап кон книгите

Автор: В. Х. Кимов

Вид граѓа – стручна мон. ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Друштво на библиотекарите на НРМ, 1961

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 7855169

Priračnik za bibliografija

Автор: Vasil Hadži Kimov

Вид граѓа – стручна мон. ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Skopje : Društvo na bibliotekite na NRM, 1961

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 76757002

Словенските печатници во Москополе, Будим, Цариград и македонските книги печатени во нив
Автор: Михајло Георгиевски

Словенските печатници во Москополе, Будим, Цариград и македонските книги печатени во нив : [oдделен отпечаток]

Автор: Михајло Георгиевски

Вид граѓа – сепарат ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Друштво на библиотекарите на СРМ, 1969

Јазик – македонски

COBISS.MK-ID – 107654410

Современи трендови во библиотекарството : зборник

Вид граѓа – матер.од собир ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 1999

Јазик – македонски

ISBN – 9989-9526-0-4

COBISS.MK-ID – 34500874

Каталогизација и систематизација на библиотечен материјал : прирачник за формирање Азбучен и Стручен УДК каталог

Автор: Миле Бошески

Вид граѓа – прирачник ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 2001

Јазик – македонски

ISBN – 9989-9526-1-2

COBISS.MK-ID – 44098570

Млади библиотекари : прирачник за подготовка на кандидати за натпреварот “Млади библиотекари”

Автор: Миле Бошески

Вид граѓа – прирачник ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 2003

Јазик – македонски

ISBN – 9989-9526-2-0

COBISS.MK-ID – 52896522

Народни библиотеки во Република Македонија = Public libraries in R. Macedonia [[електронски извор]]

Автор: Наде Караџоска

Вид граѓа – компјутерски CD-а и DVD-а

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 2004

Јазик – македонски

ISBN – 9989-9526-3-9

COBISS.MK-ID – 59600394

Национална установа – Центар за култура  “Кочо Рацин” Кичево : библиотека
ISBN – 9989-2327-1-7; COBISS.MK-ID – 59604234
Национална установа – библиотека “Глигор Прличев”, Охрид
ISBN – 9989-9526-9-8 COBISS.MK-ID – 59603466
Матична библиотека “Гоце Делчев” Гевгелија
ISBN – 9989-9526-6-3 COBISS.MK-ID – 59601674
Народна библиотека “Вук Караџиќ” Гостивар
ISBN – 9989-2327-2-5 COBISS.MK-ID – 59608586
Општинска матична библиотека “Благој Јанков Мучето” Струмица
ISBN – 9989-9526-7-1 COBISS.MK-ID – 59601930
Национална установа библиотека “Гоце Делчев” Штип
ISBN – 9989-2327-8-4 COBISS.MK-ID – 59602698
Матична библиотека “Гоце Делчев” Велес
ISBN – 9989-2327-3-3 COBISS.MK-ID – 59608842
Градска библиотека “Борка Талески” Прилеп
ISBN – 9989-2327-5-X COBISS.MK-ID – 59609610
Народна библиотека “Феткин” Кавадарци
ISBN – 9989-2327-0-9 COBISS.MK-ID – 59603722
Народна библиотека “Искра” Кочани
ISBN – 9989-2327-4-1 COBISS.MK-ID – 59609098
Градска библиотека “Браќа Миладиновци” – Скопје
ISBN – 9989-9526-4-7 COBISS.MK-ID – 59600906
Народна библиотека “Браќа Миладиновци” Струга
ISBN – 9989-2327-7-6 COBISS.MK-ID – 59610378
Национална установа библиотека “Св. Климент Охридски” Битола
ISBN – 9989-2327-6-8 COBISS.MK-ID – 59610122
Национална установа библиотека “Кочо Рацин” Тетово
ISBN – 9989-9526-8-X COBISS.MK-ID – 59611402
Народна библиотека “Тане Ѓеорѓиески” Куманово
ISBN – 9989-9526-5-5 COBISS.MK-ID – 59601162
 

Млади библиотекари : прирачник за подготовка на кандидати за натпреварот “Млади библиотекари”

Автор: Миле Бошески

Вид граѓа – прирачник ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издание – [2. дополнето изд.]

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско друштво на Македонија, 2008

Јазик – македонски

ISBN – 978-9989-2327-9-4

COBISS.MK-ID – 71739658

Хронологија на значајни обележја од развојот на библиотекарството во Македонија. Kн. 1, НУУБ “Св. Климент Охридски” – Битола, НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид и НУУБ “Гоце Делчев” – Штип : од почетокот до 1975 година

Автори: Анета Стефановска, Благој Николов, Анита Ангелевска, Охридија Лазарова

Вид граѓа – книга ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија, 2015

Јазик – македонски

ISBN – 978-608-65904-0-6

COBISS.MK-ID – 99849482

Хронологија на значајни обележја од развојот на библиотекарството во Македонија. Кн. 2, НУУБ Св. Климент Охридски” – Битола, НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид и НУУБ “Гоце Делчев” – Штип : од 1976-2002 година

Автори: Анета Стефановска, Благој Н. Николов, Милена РистоваМихајловска

Вид граѓа – книга ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија, 2016

Јазик – македонски

ISBN – 978-608-65904-1-3; 608-65904-1-9

COBISS.MK-ID – 102227466

Хронологија на значајни обележја од развојот на библиотекарството во Македонија. Кн. 3, НУУБ Св. Климент Охридски” – Битола, НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид и НУУБ “Гоце Делчев” – Штип : од 2003-2016 година

Автори: Благој Н. Николов, Анета Стефановска, Мариче Боздоганова, Блага Спиридонова, Милена Ристова-Михајловска

Вид граѓа – книга ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија, 2017

Јазик – македонски

ISBN – 978-608-65904-2-0; 608-65904-2-7

COBISS.MK-ID – 105328650

Библиотекарство : прирачник за подготовка на кандидати за натпреварот “Млади библиотекари”

Автори: Благој Н. Николов, Гордана Пешевска, Дијана Кирова

Вид граѓа – прирачник ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија, 2018

Јазик – македонски

ISBN – 978-608-65904-3-7

COBISS.MK-ID – 107331850

Библиотекарскa искра, Библиотекарство : специјална библиографија : 1955-2019

Вид граѓа – книга ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија, 2019

Јазик – македонски

ISBN – 978-608-65904-5-1

COBISS.MK-ID – 111280394

Идат денови: аудио списание во МП3 формат : за култура, книжевност, наука, уметност, историја на уметноста, филозофијата, религијата, музика и друго : за информирање на лицата со тешкотии во читањето во Република Северна Македонија

Вид граѓа – списание ; возрасни, сериозна (не е белетристика)

Издавање и производство – Скопје : Библиотекарско здружение на Македонија2019-

Јазик – македонски

ISSN – 2671-325х

COBISS.MK-ID –