Списание Библиотекарство 2023

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2023 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
д-р Јана Михајловска

Издавачки совет
м-р Милка Котевска
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева
Маја Трајковиќ
Милчо Јованоски
Магдалена Кочовска-Салтирова
Билјана Аџиовска-Панџарова
Теута Османи
Маријан Колевски

Редакциски совет
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева
м-р Милка Котевска

Лектура, јазична редакција и техничка обработка

д-р Јана Михајловска

Техничка и компјутерска обработка
 м-р Милка Котевска

Адреса на редакцијата
Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија