Списание Библиотекарство 2015

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2015 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

Главен и одговорен уредник
Благој Николов

Издавачки совет
Благица Спиридонова
Јовица Тасевски
Силвана Јакимовска
Вангелија Цавкова
Гордана Пешевска
Соња Манева
Сузана Данаилова
Блаже Маневски
Александра Белевска

Редакциски совет
Благица Спиридонова
Гордана Пешевска
Вангелија Цавкова
Сузана Данаилова
Александра Белевска
Јовица Тасевски

Лектура
Вангелија Цавкова

Печати
Полиграфика – Битола

Адреса на редакцијата
Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија