Списание Библиотекарство 2020

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2020 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Јана Михајловска-Иванов

Издавачки совет
Томислав Каранфиловски
Маја Трајковиќ
Јелисавета Костадинова
Вера Анастасова
Благој Николов
Милка Котевска
Мариче Боздоганова
Златко Бошески
Илче Стојановски

Редакциски совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Благој Николов

Лектура, јазична редакција и техничка обработка

д-р Бисера Павлеска-Георгиевска

Техничка и компјутерска обработка
Ин Дизајн Студио – Скопје

Адреса на редакцијата

Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија