Списание Библиотекарство 2018

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2018 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Јана Михајловска-Иванов

Издавачки совет
Томислав Каранфиловски
Маја Трајковиќ
Јелисавета Костадинова
Вера Анастасова
Благој Николов
Милка Котевска
Мариче Боздоганова
Златко Бошески
Илче Стојановски

Редакциски совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Благој Николов

Лектура

д-р Бисера Павлеска-Георгиевска

Печати
Боро Графика – Скопје

Адреса на редакцијата

Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија