Списание Библиотекарство 2009

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание (2008) 2009 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Кирил Ангелов

Издавачки совет
д-р Николче Велјановски
д-р Сузана Котовчевска
Кирил Ангелов
Владо Кочоски
Елена Тевчева
Силвана Јакимовска

Редакција
д-р Николче Велјановски
Кирил Ангелов
Елена Тевчева

Печати
Бомат Графикс

Адреса на редакцијата
Библиотекарско друштво на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Македонија