Списание Библиотекарство 2007-2

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание (2007-2) 2008 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Кирил Ангелов

Издавачки совет
Николче Велјановски, претседател
Елена Тевчева
Владо Кочоски
Сузана Котовчевска
Силвана Јакимовска
Магдица Шамбевска
Петар Трајанов

Редакција
Кирил Ангелов
Магдица Шамбевска
Елена Тевчева

Печати
Бомат Графикс

Адреса на редакцијата
Библиотекарско друштво на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Македонија