Списание Библиотекарство 2021

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2021 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
д-р Јана Михајловска

Издавачки совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева
Милка Котевска
Маја Трајковиќ
Милчо Јованоски
Магдалена Кочовска-Салтирова
Билјана Аџиовска-Панџарова
Теута Османи

Редакциски совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева

Лектура и јазична редакција
д-р Бисера Павлеска-Георгиевска

Техничка, компјутерска обработка и печат
Ин Дизајн Студио – Скопје

Адреса на редакцијата

Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија