Списание Библиотекарство 2022

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2022 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
д-р Јана Михајловска

Издавачки совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева
Милка Котевска
Маја Трајковиќ
Милчо Јованоски
Магдалена Коловска-Салтирова
Билјана Аџиовска-Панџарова
Теута Османи

Редакциски совет
Томислав Каранфиловски
Јелисавета Костадинова
Гордана Андреева

Лектура

д-р Бисера Павлеска-Георгиевска

Техничка и компјутерска обработка
Горјана Михајловска-Лапон

Адреса на редакцијата

Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија