Списание Библиотекарство 2012

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2012 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Благој Николов

Издавачки совет
Благица Спиридонова
Јовица Тасевски
Силвана Јакимовска
Вангелија Цафкова
Гордана Пешевска
Соња Манева
Сузана Данаилова
Блаже Маневски
Александра Белевска

Редакциски совет
Гордана Пешевска
Вангелија Цафкова
Сузана Данаилова
Александра Белевска
Јовица Тасевски

Лектура
Вангелија Цафкова

Печати
Полиграфика – Битола

Адреса на редакцијата
Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија