Списание Библиотекарство 2004-2

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2004 год. бр. 2

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Зорка Чекичевска

Издавачки совет
Зорка Чекичевска
Јелена Петровска
м-р Димитри Димитров
Слободанка Дуева
Драгица Силјаноска
Вангелија Цавкова
Верица Петровска
Соња Цоневска
Марија Враживирска

Редакција
Зорка Чекичевска
Верица Петровска
Вангелија Цавкова

Лектура и коректура
Вангелија Цавкова

Техничко уредување
Снежана Тодоровска

Печати
Борографика – Скопје

Адреса на редакцијата
Библиотекарско друштво на Македонија
НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
Република Македонија