Списание Библиотекарство 2014

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2014 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

Главен и одговорен уредник
Благој Николов

Издавачки совет
Благица Спиридонова
Јовица Тасевски
Силвана Јакимовска
Вангелија Цафкова
Гордана Пешевска
Соња Манева
Сузана Данаилова
Блаже Маневски
Александра Белевска

Редакциски совет
Благица Спиридонова
Гордана Пешевска
Вангелија Цафкова
Сузана Данаилова
Александра Белевска
Јовица Тасевски

Лектура
Вангелија Цафкова

Печати
Полиграфика – Битола

Адреса на редакцијата

Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија