Списание Библиотекарство 2004-1

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2004 год. бр. 1

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Зорка Чекичевска

Издавачки совет
Миле Бошески
Јелена Фидановска
Ленка Стојанова
Данута Ананиева
Магдица Шамбевска

Редакција
Миле Бошески
Јелена Фидановска
Ленка Стојанова

Лектура и коректура
Магдица Шамбевска

Техничко уредување
Снежана Тодоровска

Печати
Борографика – Скопје

Адреса на редакцијата
Библиотекарско друштво на Македонија
НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
Република Македонија