Списание Библиотекарство 2001

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2001 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Миле Бошески

Издавачки совет
Миле Бошески
Елена Никодиновска
Снежана Голомеова
Наде Ивановска
Светлана Марковиќ
Јелена Фидановска
Викторија Костова
Александар Крстев
Емилија Мајсторова
Виолета Мартиновска

Редакција
Миле Бошески
Јелена Фидановска
Виолета Мартиновска

Лектура и коректура
Магдица Шамбевска

Техничко уредување
Снежана Тодоровска

Печати
„Борографика“ – Скопје

Адреса на редакцијата
Библиотекарско друштво на Македонија
НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
Република Македонија