Списание Библиотекарство 2011

БИБЛИОТЕКАРСТВО – Издание 2011 год.

Преземи

Издава
БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА

За издавачот
Николче Вељановски

Издавачки совет
Сузана Котовчевска
Кирил Ангелов
Елизабета Петрушевска – Трпчевска
Илија Захариев
Благој Николов
Наде Караџоска

Редакција
Николче Вељановски
Иванка Соколова
Елизабета Петрушевска – Трпчевска

Лектура и коректура
Славчо Печат

Печати
Академски печат

Адреса на редакцијата
Библиотекарско здружение на Македонија
бул. „Гоце Делчев“ бр. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија